Tko smo mi?

MVVM d.o.o. Mostar je tvrtka koja se bavi obradom i zbrinjavanjem MEDICINSKOG otpada. Pod nazivom “Medicinski otpad ” podrazumijevamo sljedeće pojmove : infektivni , bolnički i klinički otpad, tj otpad iz zdravstvene njege. Svojstva opasnog otpada su : štetnost, toksičnost, i infektivnost.

MVVM d.o.o. se se bavi promocijom mjera zaštite okoliša, savjetovanjima te zbrinjavanjem posebnog i neopasnog otpada sa prostora Bosne i Hercegovine.

Postupanje sa medicinskim otpadom kao kategorijom opasnog otpada
Smanjenje zagađivanja životne sredine
Stvaranje koordiniranog i kontroliranog sustava upravljanja otpadom
Usklađivanje sa regulativom i praksama u zemljama EU
Smanjenje rizika od oboljenja

SteriIizator infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada

newster10jpg
Sterllbox je uređaj za pranje i sterilizaciju kontejnera koji se koriste za interno sakupljanje i transport infektivnog i potencijalno infektivnog otpada, projektiran da zadovolji potrebe specifične uporabe ističe se svojom funkcionalnošću, te nameće kao optimalno rješenje.Uređaj sterilizira unutrašnje i vanjske površine posuda i kontejnera pomoću UV zraka.
Sterilizacijski uređaj Newster 10 tretira infektivni otpad u hermetički zatvorenoj komori s atmosferskim podtlakom (0,9 bara) na visokoj temperaturi u vlažnom okruženju, kao što slijedi u opisu: Uzatvorenoj sterilizacijskoj komori, rotor s oštricama dezintegrira, pretresa i grije otpad uz trenje i mrvljenje. Kretanje temperature tretirane otpadne mase u realnom se vremenu povećava, mjeri i prati specijalnim senzorima dok se tretirana masa kontinuirano i intenzivno pretresa. Kada temperatura dosegne 155°C, tretirana se masa automatski vlaži mlazevima vode tako da dehidriranje mase bude pod stalnom kontrolom kako bi se sa sigurnošću obavio proces sterilizacije. Sav se granulirani otpad hladi na temperaturi od 95°C. U tom je trenutku ciklus završen, dehidrirani i bezmirisni produkt automatski se prazni iz sterilizacijske komore u pakirni uređaj.
Pare koje se oslobađaju prilikom tretmana otpada sakupljaju se u koloni za tretman para povezane sa sterilizacijskom komorom. Pare i plinovi koji se ne mogu kondenzirati odvode se u kanalizacijski sustav, otpadne vode koje izlaze iz sustava u skladu su sa vrijednostima koje su propisane zakonom. Preostali zrak u sustavu prolazi kroz filtere od aktivnog ugljena i kroz Apsol Sterllbox koji je uređaj za pranje i sterilizaciju kontejnera koji se koriste za interno sakupljanje i transport infektivnog i potencijalno infektivnog otpada, projektiran da zadovolji potrebe specifične uporabe ističe se svojom funkcionalnošću, te nameće kao optimalno rješenje.
Uređaj sterilizira unutrašnje i vanjske površine posuda i kontejnera pomoću UV zraka. U gornjem dijelu komore, u kojoj se vrši pranje, opremljen je s 5 UV- lampi: 3 lampe jačine 22 W postavljene su ispod košare, a 2 lampe jačine 39 W nalaze se bočno od nje. Položaj lampi osigurava jednoličnost UV zračenja u cijelom uređaju, tako da su kontejneri u cijelosti izloženi bakfericidnom i sterilizacijskom djelovanju lampi. UV lampe počinju s radom na početku ciklusa pranja i automatski se isključuju prije faze ispiranja toplom vodom. Uređaj Sterllbox je opremljen sigurnosnom sklopkom koja spriječava aktivaciju UV lampi sve dok vrata uređaja nisu potpuno zatvorena i koja ih automatski isključuje ako u bilo kojem trenutku dođe do nepravilnosti u radu. Sustav osigurava siguran rad na način da djelatnik na bilo koji način nije izložen UV zračenju za vrijeme punjenja i pražnjenja uređaja.
Telefon
036/446-482,
063/463-248,
063/036-626
Fax
+387/ 36 446-483
Adresa
Dr Ante Starčevića 66, Mostar

Kontakt